ใบงาน HTML1


gring201หน่วยการเรียนรู้ที่ 1           เรื่อง โครงสร้างภาษา HTMLgring201

1. มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ง 4.1  เข้าใจ เห็นคุณค่า  และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล

การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

 2. สาระสำคัญ

ภาษา HTML เปนภาษาที่ใชในการสรางเว็บเพจ โดยใชแท็กในการกําหนดโครงสรางและลักษณะของขอความหรือรูปภาพ โครงสรางของภาษา HTML ประกอบดวยสวนหัว และสวนเนื้อหา ซึ่งผูใชสามารถใชคําสั่งตางๆ กันไป การตกแตงเว็บเพจอาจทําไดโดยการใสสีพื้น สีตัวอักษร การกําหนดขนาดตัวอักษร การสรางตาราง การสรางแหลงเชื่อมโยง การใชภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวประกอบในเว็บเพจ ซึ่งจะทําใหเว็บพจดูสวยงาม และมีความนาสนใจยิ่งขึ้น

 3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

3.1 จุดประสงค์ปลายทาง

1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างภาษา HTML

3.2 จุดประสงค์นำทาง

1. บอกความหมายของภาษา HTML

2. อธิบายโครงสรางของภาษา HTML

3. สรางเว็บเพจดวยภาษา HTML อย่างง่ายได้

4. เนื้อหาสาระ

4.1 ความหมายภาษา HTML

4.2 โครงสร้างภาษา HTML

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: