งานมอบหมาย M.4


งานชิ้นที่ 1 ให้นักเรียนทำงานมอบหมายนี้ส่งเมล์งานใหเสร็จภายในวัน/เวลา/ที่ครูกำหนดให้ส่ง
– การดำเนินการ
ให้นักเรียนค้นคำตอบจากคำถามต่อไปนี้

  1.ภายในระบบคอมพิวเตอร์มีองค์ประกอบที่สำคัญคืออะไรบ้าง

  2.ฮาร์ดแวร์ แบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง  อธิบายพร้อมหารูปภาพมาประกอบ

  3.ให้บอกประเภทของอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลมาโดยละเอียด

  4.ให้บอกประเภทของอุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูลมาโดยละเอียด

  5.ให้บอกประเภทอุปกรณ์ที่แสดงผลมาโดยละเอียด

-ค้นหาในเว็บไซต์แล้วทำการคัดลอกข้อมูลมาวางไว้ในโปรแกรม Microsoft Word แล้วดำเนินการจัดหน้า จัดตัวอักษรโดยใช้ Angsana New  ให้เป็นรุปแบบของการทำ “รายงาน”
-บันทึกชื่อไฟล์ว่า search1_56


านชิ้นที่ 2 ให้ทำจากใบงาน

****หมายเหตุ ขอขอบคุณเจ้าของเว็บไซต์ทุกๆท่านที่จัดสรรเว็บดีมีประโยชน์ด้วยค่ะ

Advertisements
 1. นาย กฤษฎากรณ์ สุขสรรค์ ม.4/6 เลขที่5
  krit_sada_korn@hotmail.com 0801669657

 2. ชื่่อ กฤษณะ วุ่นดี ชั้นม.4/6 ข. เลขที่ 26 เบอร์โทร 0884732920

 3. นาย ณัฐพงศ์ แทนมา ม.4/6 เลขที่3
  adda2539@hotmail.com 084-4740431

 4. นางสาว กมลชนก ศรีจันตะ ม.4/6 เลขที่ 20 ชื่อเล่น ฝ้าย

  fall_za@hotmail.com 0833762704

 5. นายปรัชญา คงคาน้อย ชื่อเล่น น้ำ ม.4/6 เลขที่ 19

  for.alonelike@hotmail.com 0811131225

 6. ชื่่่่่่อ ภัคธีมา กองจันทึก ชื่อเล่น ไอซ์ ม.4/6ก. เลขที่ 23

 7. ชื่อ – นามสกุล : จิรชยา ช่างนิ่มนวล
  เลขที่ : 11
  อีเมล์ : to_jejy@hotmail.com
  เบอร์โทรศัพท์ :044-298102

 8. นางสาว สุพิดา วงศ์บุญชู
  เลขที่ 2 gu-chelsea@hotmail.co.th
  เบอร์โทร 083-3840692

 9. น.ส.รัศมีราวรรณ แซ่ตั้ง เลขที่ 39 ชื่่่อเล่น มายด์

  เบอร์โทรศัพท์ 0803766721

 10. น.ส อภิญญา ทองสวัสดิ์วงศ์ ม.4/6 เลขที่่่่่ 42
  E.mail Pent_cover@hotmail.com
  เบอร์โทรติดต่อ 08-7090-7243

 11. นาย วราทัต ทิมโคกกรวด

  นาย วราทัต ทิมโคกกรวด ม.4/6 เลขที่ 17

  mail. gamebaaaaa@hotmail.com

  0862584640

 12. นาย ธีรศักดิ์ เลาสูงเนิน

  ชื่อ-นามสกุล : ธีรศักดิ์ เลาสูงเนิน
  เลขที่ 10
  อีเมล์:bb-earth@hotmail.com
  เบอร์ :081-0707441

 13. ชื่อ วงศธร ศรทะเล ชั้น ม.4/6 ข เลขที่25 เบอร์โทร 0821319953

 14. น.ส. สุพิศตา อ่อนสุวรรณ เลขที่ 41
  E.mail. Nan_love2001@hotmail.com
  เบอร์โทรศัพท์ 08-9946-6552

 15. นาย จิรโรจ สุนันเทพพิลาลัย ม.4/6 เลขที่7
  jiraroje.teammy@gmail.com 088-3708622

 16. นางสาว ปิยะภรณ์ สาระพงษ์

  น.ส ปิยะภรณ์ สาระพงษ์ ชั้นม.4/6 เลขที่ 43

  เบอร์โทร 08-0481-5838

  E.mail pim_handball@hotmail.com

 17. น.ส. แพรพรรณ บรรจงปรุ

  ชื่อ นางสาวแพรพรรณ บรรจงปรุ ม.4/6 เลขที่ 21 ชื่อเล่น แพร

 18. พรจรัส บุญภักดี

  ชื่อ-นามสกุล : พรจรัส บุญภักดี
  เลขที่ 12
  E-mail : longjaa555@hotmail.com
  เบอร์โทรศัพท์ : 0872471574

 19. นาย เกียรติคุณ สายสุวรรณ ม.4/6 เลขที่ 6

  ammtwo_abc@hotmail.com

  080-7317416

 20. นาย ธวัชชัย บังสูงเนิน

  นาย ธวัชชัย บังสูงเนิน เลขที่่ 1
  bom-my@hotmail.com
  080-7318978

 21. นางสาว แพรพรรณ เปียสูงเนิน ชั้น 4/6(ข) เลขที่ 37

  เบอร์โทรศัพท์ 08-8479-7899

 22. ธรรมปวัลย์ เกษมทะเล

  ชื่อ น.ส ธรรมปวัลย์ เกษมทะเล

 23. น.ส.เกศิณี เปียสวัสดิ์

  น.ส.เกศิณี เปียสวัสดิ์
  เลขที่34
  Tarn_mos_na@hotmail.com
  0800539337

 24. นางสาว ศศิกานต์ เภาตะคุ

  ชื่่่อ-สกุล : ศศิกานต์ เภาตะคุ
  เลขที่่13
  E-mail: firsttang@hotmail.co.th
  เบอร์โทรศัทพ์:088 -7199441

 25. น.ส.กรกช เปพาส

  นางสาวกรกช เปพาส
  เลขที่32
  FeeDooM2010@hotmail.com
  0801542376

 26. น.ส.กฤติยาภรณ์ ชื่นสงวน

  นางสาวกฤติยาภรณ์ ชื่นสงวน
  เลขที่33
  eyekung55@ Hotmail.com
  0901908586

 27. นางสาว ขวัญฤทัย ศรีแสง

  ชื่่่่อ ขวัญฤทัย ศรีแสง 4/6 เลขที่ 15

  email kwan_rak39@hotmail.com

  เบอร์โทร 089-9454435

 28. นาย อธิป เรียงใหม่ เลขที่29
  atip-1@hotmail.com
  เบอร์โทร 08-3732-3958

 29. นางสาวภัทรภร ซ้ายจันทึก เลขที่ 38

  E-mail noofai_seed2009@hotmail.com

  เบอร์โทรศัพท์ 0821323696

 30. นางสาว สรวงสุดา วีระพงษ์

  นางสาว สรวงสุดา วีระพงษ์ ม.4/6 เลขที่่๋ 16

  e-mail fahz_vempiremitht@hotmail.com

  083-6811940

 31. นางนรีกานต์ ศรีสารคาม

  นางสาว นรีักานต์ ศรีสารคาม เลขที่่ 30
  Nanykan_@hotmail.com
  เบอร์โทร 08-8369-2238

 32. นางสาวอรพิน เถาะสูงเนิน

  ชื่่่อ นางสาว อรพิน เถาะสูงเนิน
  เลขที่ 9
  g-mail gito2539@gmail.com
  เบอร์โทรศัพท์ 084-4966242

 33. ชื่อ น.ส.สุดารัตน์ ยศราสูํงเนิน ชื่อเล่น แป๋ม เลขที่ 40

  เบอร์โทรศัพท์ 0883764537

 34. คณินศร หินสูงเนิน

  นาย คณินศร หินสูงเนิน 4/6 เลขที่ 27
  0887045896

 35. นาย ศราวุฒิ คำพงษ์ ม.4/6 เลขที 28
  sarawut1240@hotmail.com
  0881282567

 36. นางสาว อัญชลา ไกรพล เลขที่ 31

  เบอร์โทรศัพท์ 0887180767

  E-mail unschool2@gmail.com

 37. นางสาวสุภาพร ชุ่มเพ็งพันธุ์

  ชื่อนางสาวสุภาพร ชุ่มเพ็งพันธุ์ ชั้น ม.4/7 เลขที่ 9
  ทำข้อสอบ เรื่องสุดท้ายได้ 18 คะแนน

 38. ชื่่อนาย อธิป เรียงใหม่ ชั้น ม.4/6 เลขที่ 29
  http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/bangkok/isara
  ได้9 คะแนน

 39. เกศิณี เปียสวัสดิ์

  ชื่อ เกศิณี เปียสวัสดิ์ ชั้นม.4/6 เลขที่34
  http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/bangkok/isara
  ได้ 7 คะแนน

 40. ชื่อ นรีกานต์ ศรีสารคาม ชั้น ม.4/6 เลขที่ 30
  http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/bangkok/isaran
  ทำได้ 10

 41. ชื่อ นางสาวกรกช เปพาส
  ทำข้อสอบ เรื่องที่ 1 ได้ 9 คะเเนน

  http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/bangkok/isara

 42. น.ส.อัญชลา ไกรพล ชั้นม.4/6 เลขที่ 31
  แบบทดสอบเรื่องที่3 ได้ 6 คะแนน

 43. สุดารัตน์ รุมดอน

  น.ส.กฤติยาภรณ์ ชื่นสงวน
  ทำข้อสอบเรื่องที่1ได้ 8 คะแนน
  http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/bangkok/isaran

 44. ชื่อ นายกฤษณะ วุ่นดี เลขที่26 ชั้นม.4/6 ทำข้อสอบ http://www.rsb.ac.th/testonweb/test2.html ได้ 14คะแนน

 45. นาย คณินศร หินสูงเนิน ชั้นม.4/6 ข. เลขที่ 27
  http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/bangkok/isaran
  ทำข้อสอบเรื่องที่ 1 ได้ 9 คะแนน

 46. กฤติยาภรณ์ ชื่นสงวน

  น.ส.กฤติยาภรณ์ ชื่นสงวน ม.4/6
  ทำข้อสอบเรื่องที่1ได้ 8 คะแนน
  http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/bangkok/isaran

 47. นาย ศราวุฒิ คำพงษ์ เลขที่ 28 ม .4/6
  http://www.thaigoodview.com/library/tew/bangkok/isara
  ทำข้อสอบที่ 1ได้ 9ข้อ

 48. น.ส. ธรรมปวัลย์ เกษมทะเล

  ชื่อ น.ส. ธรรมปวัลย์ เกษมทะเล เลขที่ 35
  ทำเเบบทดสอบที่1 ได้ 7 คะเนน

  http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/bangkok/isaranee_c/Pretest.HTML

 49. ชื่อ กรกช เปพาส เลขที่32
  ทำข้อสอบเรื่องที่2

  ตรวจคำตอบ…ครั้งที่ 1
  คุณได้คะแนน 12 / 20

  http://www.rsb.ac.th/testonweb/test2.html

 50. ชื่อ น.ส.อัญชลา ไกรพล ชั้น ม.4/6 เลขที่ 31
  แบบทดสอบเรื่องที่1 ได้ 9 คะแนน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: